کاملیا انتخابی‌فرد

حراج داوطلبانه آب و خاک ایران

کاملیا انتخابی‌فرد در یک هفته گذشته، از پیش‌نویس «قرارداد ۲۵‌ساله جمهوری اسلامی و چین»، آنچه که گفته و شنیده شده، وجه تسمیه آن با قرارداد ترکمانچای بوده است. متاسفانه تاریخ در ایران همواره آنگونه که خوشایند حکمرانان وقت بوده‌، نوشته شده است. اگر از مردم کوچه و بازار گرفته تا اهل کتاب و کافه‌نشینان سخنور درباره  قراداد ترکمانچای بپرسید، همه  آن را سندی خائنانه و ننگین می‌دانند. آیا قراداد گلستان و ترکمانچای خیانت به مردم ایران بود؟ در ایران پس از مرگ کریم‌خان زند، آشوب‌های بسیار برپا بود. از به قدرت رسیدن آقامحمد خان قاجار در سال ۱۷۹۶ تا یک‌سال بعد که مرگ وی...